Området vid foten av Omberg, som betecknas "Byggnadsminnet Borghamnsskolan" i regeringsbeslutet om byggnadsminneförklaring av den 1993-01-28, är Vadstena kommuns största och äldsta byggnadsminne av industriell karaktär. Förutom 22 byggnader omfattas även hela hamnen, Bockakyrkogården med beteshagen samt hundgravarna vid infarten av byggnadsminnet.

Hamnen och ursprungliga hamnbyggnader uppfördes av Göta kanalbolaget vid början av stenbrytningens s.k. storhetstid (1810-1894). Kvar från Göta kanalbolagets epok är bl.a. boningshuset "Kommendanten" ("Fortifikationshus", uppfört före 1828), smedjan (ruin, uppfört 1817) och bagarstugan (huskroppen i ytterst dåligt skick) vid gamla hamninfarten (uppförd före 1840).

Bebyggelsens och hamnens utseende idag är dock präglat mest av Borghamns tid som Kronoarbetskårens fånganstalt fr.o.m. 1842, då även Bockakyrkogården inrättades.

Området är som mest känt för Lanthushållsskolan dvs senare Borghamnsskolan, som startade sin verksamhet här i Borghamn 1923. 1997 lades verksamheten ned och flyttades till Vadstena ("Vadstena gymnasiet"). Nästa hyresgäst blev en vandrarhemverksamhet (sist "Borghamns vandrarhem & konferens") t o m 30 september 2018.

Anläggningen har bytt ägaren flera gånger. 1842 köpte staten hela platsen från Västerlösa Gård. Egendomen övergick till statliga Assi Domän AB. den 1994-01-01. Av den anledningen utförde Länsstyrelsen i Östergötland nytt beslut om byggnadsminne 1995-05-15, den här gången enligt kulturminneslagen. Sist ingick hela området i ekoparken Omberg, som ägs av Sveaskog, Assi Domäns efterträdare.

I dag tillhör bara en del, dvs beteshagen med Bockakyrkogården till Ekoparken. F.d. Borghamns turisthotell styckades av som fritidsboende, medan hela hamnen, hamnbyggnationerna, gamla stenbrottet, fruktträdgården samt gamla hamninfarten med bagarstugan blev "Borghamn Strand".


Karta över Byggnadsminnet Borghamnskolan (från regeringsbeslutet)

Karta över Byggnadsminnet Borghamnskolan (från regeringsbeslutet)


Motivering till regeringsbeslutet:

Vid Borghamn intill Vättern har kalksten brutits åtminstone sedan 1100-talet och bl.a. använts till de talrika kyrkobyggena i trakten under medeltiden. Andra betydelsefulla äldre byggnadsverk där sten från Borghamn använts är Vadstena kloster och slott samt Nationalmuseum i Stockholm. Vid 1800-talets början inköptes Borghamns kalkstensbrott av Baltzar von Platen för Göta Kanalbyggets räkning. Till varje sluss i kanalen levererades 400 kubikmeter kalksten som fraktades med pråmar till Motala. Till sammanlagt 58 slussar gick det åt drygt 62 000 ton kalksten. Till byggandet av slutvärnet vid Karlsborgs fästning tvärs över Vättern skeppades över 250 000 ton kalksten från Borghamn.

Från kanalbyggets början bröts stenen dels av soldater, dels av civil arbetskraft. Så småningom blev det svårare att värva arbetskraft varför man inrättade en fångkoloni, en s.k. kronoarbetsstation, om 100 man i Borghamn. Dessa uppförde ett flertal byggnader. Kronoarbetskåren bildades 1842 och var indelad i fyra klasser, varav en för straffade soldater. Även lösdrivare från arbetsinrättningen i Vadstena samt diverse andra fängelsekunder var intagna här. Man hade även en egen begravningsplats, Bockakyrkogården, strax väster om kolonin. Kronoarbetskåren ersattes på 1870-talet av Diciplinkompaniet, vilket slutligen upplöstes 1897. Byggnaderna stod utan användning fram till 1923, då Borghamns lanthushållsskola startade sin verksamhet här. Numera är Borghamnskolan folkhögskola.

I byggnadsminnet ingår 22 byggnader och tillhörande anläggningar i form av stenbrott, kajer, pirar, båtslip samt Bockakyrkogården med två hundgravstenar samt tillhörande markområde.

Förteckning över Byggnadsminnet Borghamnskolan (från regeringsbeslutet)