Omberg ligger i Östergötland vid Vätterns strand och är landets artrikaste skogslandskap med många sällsynta naturmiljöer. Den vackra bokskogen i sluttningen ner mot Vättern, jätteekarna i beteslandskapet och de färgsprakande slåtterängarna är några av dem.

En milslång rasbrant med naturskogar sätter också stor prägel på landskapet. Du kan njuta av den fantastiska utsikten från Hjässan - Ombergs högsta punkt - och vandra bland jätteekar och månghundraåriga granar eller låta dig fängslas av de vackra orkidéerna som finns i Ombergs många kalkkärr.


Natur och geologi
Både Ombergs vegetation och dess djurliv är rikt och varierande, liksom dess högst märkvärdiga geologiska förhållanden. Omberg utgör en s.k. horst, begränsad av förkastningar på alla sidor. Själva berget utgörs till största delen av grovkornig granit; vid sydvästra delen finns dock även något gnejs med åldrar runt 1800 miljoner år. Vid den sida av berget som ligger mot Vättern förekommer framförallt sandsten och skiffer som har bildats för 850-600 miljoner år sedan. Norr om Ombergs granitmassa, vid Borghamn, finns kalk i nästan horisontella lager. Kalksten har länge brutits där, och gör så fortfarande idag. De nästan ostörda lagren visar att förkastningsrörelserna vid Omberg måste vara yngre än Ordovicium.


Historik
Namnet är sammansatt med det fornnordiska "ama"; dimma, rök och berg. Betydelsen blir sålunda "dimberget" eller berget omgivet med dis och dimma.

Trakten kring Omberg har varit bebodd under en lång tid, vilket Pålbyggnaden i Alvastra nedanför vittnar om. Människor har lämnat många spännande spår efter sig.

Under den oroliga folkvandringstiden, omkring 400-500 e. Kr, byggdes de tre fornborgarna. Hjässaborgen i söder var störst med en 450 meter lång och 1,5 meter hög mur. Borggården är den bäst bevarade och ligger cirka två kilometer norr om Hjässatorget. Drottning Ommas borg var den minsta och låg på bergets nordvästspets.

På 1100-talet blev Ombergstrakten ett centrum för den Sverkerska kungaätten. Vid ungefär samma tid valdes en östgötsk storman, Sverker, till kung i Sverige. Under hans tid grundades Alvastra kloster. Klostret förstördes år 1527 när Gustav Vasa drog in kyrkans egendom till staten. Under klostertiden anlades minst fem hemman på Omberg, bl.a. Stocklycke, Elvarum och Höje. I samband med djurgårdens inrättande blev Stocklycke boställe åt djurvaktarna och Höje åt djurgårdens inspektor.

Under 1600- och 1700-talen var Omberg en av Sveriges största djurgårdar, det vill säga kungens privata jaktmark. Den inhägnades av en som mest 21 kilometer lång och ca. fyra meter hög gärdesgård. Det var en betungande tid för traktens bönder, som var tvungna att underhålla gärdesgården och stå vakt så att inte lo och varg tog sig in. Eftersom stor fattigdom rådde var det frestande att tjuvjaga inom djurgården, men straffet var hårt om man åkte fast – spö, fängelse eller straffarbete vid någon av kronans fästningar. År 1805 avvecklades djurgården. De flesta av hjortarna skickades till Stockholms djurgård och Omberg blev kronopark.

Våren 1859 inrättades en statlig skogsskola på Omberg i Höje, och samtidigt startade ett ordnat skogsbruk. Under skogsskoleepoken planterades en rad exotiska trädslag som silvergran och lärk för att vidga elevernas kunskap om främmande trädslag. Skogsskolan upphörde 1935. Traditionellt skogsbruk bedrevs på Omberg fram till 2003 då ekoparken invigdes.

En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. Med sina 1700 hektar är Omberg en av Sveaskogs mindre ekoparker, men samtidigt en av de mest välbesökta. Varje år söker sig cirka 350 000 människor till det mytomspunna berget med den vackra naturen och de många kulturminnena.

Kartan syns bäst i helskärmsläge - Karta som [pdf]


1. Ekoparkscentrum Omberg
Ekoparkscentrum Omberg vid Stocklycke är en bra utgångspunkt för besöket i ekoparken. Naturstigar, vandringsleder och guidade natur- och kulturvandringar utgår härifrån.

2. Stocklycke äng
Stocklycke äng är en slåtteräng med fantastisk blomsterprakt. Här växer bland annat solvända, jungfrulin och gullviva.

Stocklycke Omberg. Samling: Ödeshögs hembygdsbok Stocklycke. [ur Ödeshögs hembygdsbok]

3. Omberg/Stocklycke Vandrarhem
Ursprungligen låg här en gård som tillhörde Alvastra kloster. Vandrarhemmet är ett av Sveriges äldsta och ligger mitt i Ombergs bokskog, ett par hundra meter från Vättern.

Trappa vid Stocklycke hamn. Foto: Bernd Beckmann Trappa vid Stocklycke hamn

4. Stocklycke hamn
Stocklycke hamn hade stor betydelse för skogsbruket på Omberg fram till 1950-talet. Här skeppades virke från avverkningarna på berget ut för vidare transport till industrier kring Vättern. Strax söder om hamnen finns en besöksvänlig grotta i vattenbrynet.

5. Rödgavels grotta
Rödgavels grotta är den största av 15 grottor längs branterna mot Vättern. Genom taket i Rödgavels grotta sipprar vattnet ner i sjön. Enligt sägnerna om Omberg är det drottning Omma som sörjer en förolyckad friare. Kalla vintrar fryser drottning Ommas tårfloder till långa istappar inne i grottan. Isstoderna tar gestalt efter de vättar, troll – och även medeltida munkar – som genom tiderna sökt skydd i grottan. Grottan sträcker sig 21 meter in i berget, med en takhöjd på 12 meter. Du kan endast besöka den från båt.

Bokskogens naturreservat. Foto: Bernd Beckmann Bokskogens naturreservat

6. Bokskogens naturreservat
Bokskogens naturreservat är en vacker bok- och ädellövnaturskog i sluttningen ner mot Vättern. På Omberg har boken sin nordligaste utbredning i östra Skandinavien. I Bokskogens naturreservat finns bergets äldsta och grövsta bokar.

7. Västra Djurledet
Omberg gjordes under 1600-talets första hälft till kunglig hjortpark och inhägnades med en 4 meter hög gärdesgård som underhölls av traktens bönder. Namn som södra och västra djurledet samt Brottsledet är rester från den här tiden och markerar öppningar i stängslet.

8. Ellen Keys villa Strand
Ellen Keys villa Strand ligger inbjudande vid Vättern, omgiven av bokskog. Här bodde författarinnan Ellen Key (1849–1926) under senare delen av sitt liv. Huset var en samlingsplats för den tidens kända konstnärer och författare. Guidade visningar arrangeras maj-september.

Ellen Keys Strand

Ellen Keys villa Strand. Foto: Ellen Keys Strand

Alvastra, 599 93 Ödeshög
 0144 330 30

Visningar
för enskilda besökare, 1 - 8 personer. För större sällskap och bussgrupper gäller separata visningstider.
Öppnar den 30. maj för förbokade slutna sällskap och den 23. juni för allmänheten.
30 maj–30 juni:
tisdag–söndag kl 11 och 14. Midsommarafton stängt.
1 juli–15 augusti:
tisdag–söndag kl 11, 12, 14 och 16
16 aug–31 augusti:
tisdag-söndag kl 11 och 14
1-30 september: lördag, söndag och helgdag kl 11 och 14

9. Sverkersgården
Sverkersgården är en medeltida lämning efter kung Sverker och den mäktiga sverkerska ätten som regerade i Sverige under 1100-talet. Här finns rester av en kryptkyrka kvar. Platsen var dock använd långt innan Sverkers tid.

Ombergs Turisthotell. Foto: Bernd Beckmann Ombergs Turisthotell

10. Ombergs Turisthotell
Ombergs Turisthotell är ett klassiskt hotell från 1914 och lika gammalt som Gyllenhammars Värdshus i Borghamn. Tillsammans med f.d. Borghamns turisthotell markerar de tillkomsten av turismen på Omberg.

Alvastra klosterruin. Foto: Ödeshögs hembygdsbok Alvastra klosterruin. Foto: Ödeshögs hembygdsbok

Kombinera boende, mat & dryck med aktiviteter på Omberg

Kajak på Vättern och cykling eller vandring på Omberg. Guidning med guide om Ombergs historia eller vinprovning med vår sommelier. Det finns många olika paket där det finns möjlighet att kombinera boende, mat & dryck med aktiviteter på Ombergs Turisthotell!


11. Alvastra kloster
Alvastra kloster grundades av franska cisterciensermunkar 1143. Den heliga Birgitta fick här några av sina viktigaste uppenbarelser. I och med reformationen under 1500-talet upplöstes klostret när Gustav Vasa drog in kyrkans egendom till staten. Byggstenar transporterades bort och användes till bland annat Vadstena slott och Per Brahes byggen vid Vättern. Alvastra kloster blev en ruin.

12. Pålbyggnaden
Pålbyggnaden är Sveriges enda kända pålbyggnad från yngre stenåldern och ett av landets äldsta fornminnen då den är daterad till cirka 3100 f Kr. Man tolkar pålbyggnaden som en rituell centralplats, med en tämligen kort användningsperiod. I dag finns ingenting kvar ovan jord, men skyltar beskriver anläggningen.

13. Södra Djurledet
Vid Södra Djurledet fanns en av fem öppningar i kungliga hjortparkens hägn.

Dags Mosse, sett från Makersbergen. Foto: Bernd Beckmann Dags Mosse, sett från Makersbergen

14. Dags Mosse
Dags Mosse är en vidsträckt myrmark mellan Omberg och Tåkern, ursprungligen en vik av Tåkern. Här bedrivs ekologisk brytning av torv. Mossen avvattnas av Ålebäcken som har sitt utlopp åt söder i Vättern.

På väg till Hjässatorget. Samling: Ödeshögs hembygdsbok På väg till Hjässatorget. [ur Ödeshögs hembygdsbok]

15. Hjässan och Hjässaborgen
Hjässan, bergets högsta punkt. är ett ett av de populäraste besöksmålen på Omberg och erbjuder en magnifik utsikt över Vättern, Tåkern och Östgötaslätten. Runt Hjässan finns lämningar efter Hjässaborgen, den största av Ombergs tre fornborgar med en mäktig 450 m lång stenvall, som ursprungligen kan ha varit flera meter hög.

På vägen till sveriges högsta gran. Foto: Bernd Beckmann På vägen till sveriges högsta gran

[ ] Sveriges högsta träd
Sveriges högsta träd är en silvergran, som har en höjd av 49,5 m (mätdata 2016) och 3,30 m omkrets. Granen planterades av Ombergs skogsskola (1859-1935) en stenkast ifrån skolan.

16. Höje Lilläng
Höje Lilläng hyser Ombergs finaste ängsflora. Här återskapar Sveaskog tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötland de forna ängsmarkerna genom traditionell slåtter och bete.

17. Mörkahålkärrets naturreservat
Mörkahålkärrets naturreservat har ett kalkkärr med flera olika orkidéer som flugblomster och skogsnycklar, men även många andra kalkgynnade växter.

18. Oxbåset
Oxbåset är en sevärd bergsbrant som stupar nästan lodrätt ner i Vättern. Längs en djup ravin är det möjligt att ta sig ner till sjön. Kalkutfällningar skapar ett mosaikartat mönster i branten.

Pers sten. Foto: Bernd Beckmann Pers sten

19. Pers sten
Jätten Per i Tiveden, har lämnat spår efter sig i form av ett flyttblock, Pers sten vid en krök av Sjövägen. Per slungade blocket tvärs över Vättern för att krossa kyrkklockorna i Heda, vars ringande irriterade honom.

20. Norra Sjövägen
Norra Sjövägen börjar i Stocklycke på Omberg och går utmed Vättern som enkelriktad väg till Borghamn. Utsikten är magnifik.

Kollektivtrafik till Omberg

Det går ingen linjetrafik till Omberg. Men hos Östgötatrafiken kan Du boka beställningsresor mellan Vadstena och norra Omberg samt mellan Ödeshög och Ombergs södra del.

Läs mer på Östgötatrafiken - Närtrafik

Väg vid Borggården. Foto: Bernd Beckmann Väg vid Borggården

21. Borggården
Borggården är den bäst bevarade av bergets tre fornborgar. Den ligger ensligt belägen cirka två km norr om Hjässatorget. Själva fornborgen är ganska liten och utgörs av en utskjutande bergklack mot öster.

Renstadsfällan. Foto: Bernd Beckmann Renstadsfällan

22. Renstadsfällan
Renstadsfällan är en blomsterrik naturbetesmark där gullvivorna blommar om sommaren.

23. Älvarums udde
Älvarums udde är en vacker plats intill Vättern med grillplats, vindskydd och möjligheter till bad och fiske.

24. Storpissans naturreservat
Storpissans naturreservat är en rik grannaturskog med gamla grova träd. Skogen har många lågor och stubbar i olika stadier av nedbrytning, vilket gynnar en rad insekter, lavar och fåglar. Storpissans utlopp bildar en kraftig stråle ner i Vättern på våren.

25. Ombergs jätteekar
Ombergs jätteekar finns i ett 16 hektar stort område med ett fyrtiotal månghundraåriga ekar.Med frihuggning och betande djur återskapar Sveaskog ett beteslandskap likt det som fanns för mer än 150 år sedan. I området påträffas många ovanliga vedinsekter, bland annat den sällsynta läderbaggen.

Utsikt från Marbergen. Foto: Bernd Beckmann Utsikt från Marbergen

26. Marberget
Marberget erbjuder en vacker utsikt över omgivningarna.

27. Vitlerbäcken
Vitlerbäcken är en kalkrik bäck där lavinventering har gjorts.

Västra väggar. Foto: Bernd Beckmann Västra väggar

28. Västra väggar
Västra väggar erbjuder en fantastisk utsikt över Vättern.

29. Ostmossen
Reservatet utgörs av en mosaik av olika naturtyper som kalkkärr, kalkfuktäng, kalktorräng, övrig öppen betesmark samt löv- och granskog, ofta av sumpig karaktär. Floran är rik med totalt tio orkidéarter och en mängd andra kalkkrävande och kalkgynnade arter. Dessutom utgör Ostmossen tillsammans med närbelägna reservatet Ombergsliden en av det svenska fastlandets förnämsta lokaler för storfjärilar. Här hittades inemot 300 storfjärilsarter, vilket är nästan en tredjedel av alla storfjärilsarter i Sverige.

Restaurang, café och logi

Borghamn Strand
Öppet för övernattning året runt. Fiket helgöppet kl. 11-17 under perioden april-oktober, vardagar vid fint väder kl. 12-17 juni-augusti. Avvikelser kan förekomma.
 013 81000.

Ombergs turisthotell
Hotell och restaurang. Öppet året runt.
 0144-330 02.

Stocklycke vandrarhem
Vandrarhemmet: Öppet 5 mars - 1 november. Café: helgöppet 22 augusti - 27 september kl. 11-16, lunch serveras 12-15,  0144-330 44.

Gyllenhammars Restaurant
Öppet från pingst till höst.
 0143-200 02.

Kafé på Skedet
Öppet torsdagar-söndagar kl. 11-16 i juli.

Ombergsliden. Foto: Bernd Beckmann Ombergsliden

30. Ombergslidens naturreservat
Reservatet är mest känt för sin rikedom av orkidéer. I området kan man hitta arter som flugblomster, jungfru Marie nycklar, skogsknipprot, kärrknipprot, tvåblad, vaxnycklar och den sällsynta luktsporren (doftyxne). I de rikkärr som finns i reservatet finns också flera mycket ovanliga snäckor, som t.ex. kalkkärrsgrynsnäcka.

Hamnen i Borghamn. Foto: Bernd Beckmann Hl. Hjärtas Kloster

31. Hl. Hjärtas Kloster
På en naturskön sluttning av Omberg finns Heliga Hjärtas Kloster, som invigdes 1997. Här lever systrarna ett monastiskt liv enligt den helige Benedikts regel, med Jungfrun Maria som Moder och förebild.

32. Vallgatan
Öster om Sjövägen leder Vallgatan från Drottning Ommas Borg söderut till Höje. Vägen är stängd för allmän trafik.

Ur Ombergs sägenskatt:

Elva Bokar

Elva bokar var en ståtlig bok med elva stammar som växte i cirkel från en enda rot. Från början var det tolv stammar och den kallades även Apostlaboken. Men så tyckte en bonde på 1600-talet att Judas inte skulle få vara med och högg ned en stam. Det skulle han inte ha gjort för strax efter insjuknande han och dog.

Den som söker efter "jätteboken" idag gör det förgäves. Boken blir inte mer än 150 år, även om det finns 400-åriga undantag. Elva bokar måste ha varit ett sådant.

År 1845 fanns det fortfarande sex stammar kvar, som bildade ett stort rum där tio till tolv personer kunde fa plats. 1864 var den till största delen förtorkad och 1891 var den helt borta.

Ett antal namn lär ha varit inristade i barken på "Elva bokar" bl a Karl XI och Karl XII.

Egendomligt nog kan man även idag se elva bokar, men dessa växer inte från samma rot och dessutom är de planterade på Hjässatorget. Där har man planterat tolv bokar, men ett lär inte ha tagit sig.

Ommaborgen. Foto: Bernd Beckmann Drottning Ommas Borg

33. Drottning Ommas Borg
Den nordligaste och minsta av Ombergs tre fornborgar från folkvandringstiden (450-550). Mot väster var borgen ointaglig, tack vare lodrätta stup ned mot Vättern. En dubbel mur med träpalissad uppfördes mot öster och nordost. Berget är sägenomspunnet. Verner von Heidenstam (1859-1940) skrev dikten ”Bygdeborgen” och ”Skogen susar” som handlar om Drottning Omma.

Spår från djurparkens gärdesgård. Foto: Bernd Beckmann Spår från djurparkens gärdesgård

34. Brottsledet
Här vid stenbrottet och gamla vägen upp mot Omberg fanns nord-östligaste öppningen i djurparkens gärdesgård. Ledvaktarstugan revs så sent som 1946.

Bockakyrkogården. Foto: Bernd Beckmann Bockakyrkogården.

35. Bockakyrkogården
Bockakyrkogården var Kronoarbetskårens kyrkogård från 1860 till 1894. 80 kronoarbetskarlar ligger begravda här samt tre barn som dog i kolera.

Ombergs stenbrott. Foto: Bernd Beckmann Stenbrytning i Ombergs stenbrott

36. Ombergs (Västerlösa) Stenbrott
Kalksten har använts i Sverige sedan 1100-talet. I Borghamn bröt Cisterciensermunkarna sten till sitt kloster i Alvastra, som invigdes 1143. Sedan dess har stenbrottet varit i drift. Andra viktiga byggnader som använt kalksten från Borghamn är Klosterkyrkan i Vadstena, Göta kanal, Karlsborgs fästning och Nationalmuseum.

Hamnen i Borghamn. Foto: Bernd Beckmann Hamnen

37. Borghamns hamn
Hamnen i Borghamn byggdes 1810 och utvidgades 1825 för att klara leveranserna till byggarbetsplatserna på Göta Kanal och Karlsborg fästning. Hamnen klassificeras som nödhamn och kan därför inte användas som gästhamn.

38. Fiskemuseum
Fiskemuseet är inrättat i Kronoarbetskårens gamla tvättstuga och visar redskap och fiskemetoder från Borghamns historia.

Borghamn Strand. Foto: Bernd Beckmann Borghamn Strand

39. Borghamn Strand
Borghamn Strand öppnades i april i vandrarhemmets och Lanthushållsskolans gamla lokaler. Anläggningen var straffkoloni under Kronoarbetskårens ägarskap av stenbrottet och hamnen. Guidade visningar av gamla stenbrott- och hamnområdet samt till Drottning Ommas Borg utgår härifrån.


Fornborgar på Omberg: Drottning Ommas Borg

Ommaborgen, natur och miljöer på norra Omberg

Ommaborgen och andra historiska miljöer på norra Omberg. Foto: Bernd Beckmann

Bockakyrkogården, Ombergs djurpark, Brottsledet, byvägar till Omberg, dansbanan i skogen, Drottning Ommas Borg, Bevakningsstugan, Mormorskällan, Marsafällan, Marsasläpan med mera

Kultur- och naturvandring genom Ombergs nordligaste miljöer från folkvandringstiden, djurgårdsepoken och senare tider.

Ta med stadiga skor.

Tider 2020
Söndagar 24/5, 28/6, 30/8, 27/9 kl. 15.00-16.15

Plats
Samling utanför Borghamn Strands reception.

Priser
150 kr/vuxen. Inkl. fika på Borghamn Strand. Kontantbetalning/Swish på plats eller i Salver.

Arrangör
Kulturguidningar i Dal
i samarbete med

Kontakt
 0143-201 19,  076-765 1317
 ⋅

Gruppguidningar
Turen går att boka på andra datum. Kontakta oss för bokning.

Fornborgar på Omberg: Borggården

Borggården och naturen vid Ombergs mitt

Hålväg vid Borggården. Foto: Bernd Beckmann

Borggården är den andra största och bäst bevarade fornborgen på Omberg. Från en bergklack bevakar den Surmossevägen, som förbinder Vättern vid Storpissan med Höje.

Ta med stadiga skor.

Tider 2020
Söndag den 11/10 kl. 14.00-15.30

Plats
Samling vid Storpissans/Marbergens parkering.

Priser
100 kr/vuxen. Kontantbetalning/Swish.

Arrangör
Kulturguidningar i Dal
i samarbete med

Kontakt
 0143-201 19,  076-765 1317
 ⋅

Gruppguidningar
Turen går att boka på andra datum. Kontakta oss för bokning.


Omberg

Kulturhistorisk vandring

Möt våren på Omberg

Vi njuter av Ombergs sköna natur och möter årstidernas växlingar. Spirande bokskog, blåsippor, örter i mängd eller sprakande höstfärger. Under denna heldag vandrar du med örtpedagogen och guiden Åse som berättar om folktro, magiska örter och Sveriges första trädgårdsskola.

Tider 2020
18 apr, 1 maj, 26 jun, 22 jul, 3 okt, 16 okt
kl. 10.30-16.30

Om ni är minst 6 personer så går turen att boka på andra datum. Kontakta oss för bokning på
eller  076-895 50 36.

Pris
795 kr inkluderar picknicklunch, fika och guide. Förbokas senast dagen innan.

Plats
Start vid Ombergs Turisthotell, Alvastra.

Arrangör
Wettersaga

Kontakt
,  076-895 50 36.

Omberg

Vandring i Ellen Keys fotspår

I Ellen Keys fotspår

Ellen Key levde i början av 1900-talet och var känd författare och pedagog. Vid 60 års ålder byggde hon sitt hem Strand vid Vätterns strand. Under denna heldag får du lära känna henne mer genom att besöka Strand och vandra med guide på Omberg längs med Ellen Keys led.

Tider 2020
9 maj, 20 maj, 12 sep, 19 sep
kl. 10.30-16.30.

Om ni är 6 personer så går turen att boka på andra datum. Kontakta oss för bokning på
eller  076-895 50 36.

Pris
795 kr inkluderar picknicklunch, fika, entré till Strand och guide.. Förbokas senast dagen innan.

Plats
Start vid Ombergs Turisthotell, Alvastra.

Arrangör
Wettersaga

Kontakt
,  076-895 50 36.

Salver

Boka en guide

Salver - boka en guide